Jak proměnit odpad v úrodné hnojivo?

 • Autor příspěvku
 • Čas na čtení:14 minuty čtení

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik odpadu vyprodukuje vaše domácnost? U běžné čtyřčlenné rodiny jsou to přibližně 2 tuny každý rok. Odpad představuje ohromnou zátěž pro životní prostředí, a to zvlášť, když zhruba polovina končí nevyužitá na skládce. Nemohli bychom s tím něco udělat? 

Velkou část domácího odpadu tvoří biologicky rozložitelné složky, mohou představovat až třetinu celkového odpadu. Mnoho lidí si přitom vůbec neuvědomuje, jak cenné suroviny se bez dalšího využití zbavují. V tomto článku se dozvíte, jakými způsoby lze bioodpad proměnit na úrodné hnojivo pro klasické pěstování v půdě i moderní hydroponii. Ukážeme si, jak pomoci životnímu prostředí, ale i vlastní peněžence

Co je to kompostování? 

Kompostování je proces přeměny organických materiálů, jako jsou zbytky jídla, listí, tráva a další rostlinný materiál, na kompost. Kompost je bohatý, tmavý, země podobný materiál, který se používá jako přírodní hnojivo a vylepšovač půdy. Proces kompostování napomáhá recyklaci organického odpadu a předchází jeho skládkování, čímž se snižuje produkce skleníkových plynů, jako je metan, který vzniká při rozkladu organického materiálu na skládkách. 

Kompostování probíhá díky aktivitě mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby, společně s většími organismy, jako jsou červi a hmyz, kteří materiál rozkládají. Pro úspěšné kompostování je důležité zajistit správnou rovnováhu mezi „zelenými“ materiály, které jsou bohaté na dusík (např. trávník, zbytky zeleniny), a „hnědými“ materiály, které jsou bohaté na uhlík (např. suché listí, piliny). Důležitý je také dostatečný přísun vzduchu a vláhy, aby se podpořila aktivita mikroorganismů a urychlil proces rozkladu

Kompostování probíhá díky aktivitě mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby, společně s většími organismy, jako jsou červi a hmyz, kteří materiál rozkládají. 🐛

Kompostování lze provádět v domácích kompostérech, hromadách na zahradě nebo ve velkém měřítku v komerčních kompostárnách. Hotový kompost je cenným zdrojem živin pro půdu, zlepšuje její strukturu, pomáhá udržovat vlhkost a podporuje zdravý růst rostlin. 

Jaká je historie kompostování? 

Historie kompostování sahá tisíce let zpět a je spojena s raným zemědělstvím a snahou o zlepšení úrodnosti půdy. Starověké civilizace, jako byli Sumerové, Egypťané, Římané a Číňané, již před tisíci lety poznaly výhody používání organických materiálů k obohacení půdy

Starověká Čína: Číňané jsou považováni za průkopníky v kompostování a využívání organických hnojiv. Záznamy naznačují, že metody kompostování byly v Číně používány již 3 000 let př.n.l. 

Starověký Řím a Řecko: I v antickém Řecku a Římě byly známy praktiky vylepšování půdy pomocí organických materiálů. Římský zemědělec a spisovatel Columella popisoval v 1. století n.l. metody kompostování včetně používání zvířecího hnoje a rostlinných zbytků. 

Středověk: Během středověku se znalosti o kompostování a zemědělství udržovaly a rozvíjely, zejména v klášterních a venkovských hospodářstvích po celé Evropě. Využívání organického odpadu k obnově živin v půdě bylo běžnou praxí. 

Raný novověk: V období renesance a později se znalosti o kompostování a zemědělství dále rozšiřovaly, což vedlo k sofistikovanějším metodám zlepšování půdy, včetně rotace plodin a vědeckého studia půdy a hnojiv.

19. a 20. století: S nástupem průmyslové revoluce a rozvojem chemických hnojiv došlo k poklesu zájmu o tradiční kompostování. Nicméně ve 20. století, zejména s rostoucím povědomím o environmentálních otázkách, se kompostování znovu stalo populární jako metoda recyklace organického odpadu a snižování jeho dopadu na životní prostředí

V dnešní době je kompostování vnímáno nejen jako způsob zlepšení půdy, ale také jako klíčový prvek v boji proti změně klimatu, snižování odpadu a podpoře udržitelného zemědělství a zahradničení. Rozvoj moderních technik kompostování a komerčních kompostáren umožňuje efektivnější zpracování organického odpadu na velkou škálu. 

Jaké jsou druhy kompostování? 

Kompostování lze klasifikovat podle různých kritérií, jako je místo provádění, metody a typy použitých materiálů. Zde jsou některé z hlavních druhů kompostování:

1. Domácí kompostování 

Toto je metoda, kterou lidé často používají ve svých domovech nebo zahradách k recyklaci kuchyňského a zahradního odpadu. Domácí kompostování může zahrnovat jednoduché hromady, kompostovací boxy nebo speciální kompostéry (otáčecí kompostéry).

2. Komunitní kompostování 

Jedná se o větší projekty, které slouží skupině domácností, sousedstvím nebo obcím. Komunitní kompostování pomáhá snížit množství odpadu, které se musí odvézt na skládku, a zároveň poskytuje kompost, který může být použit v místních zahradách a veřejných prostranstvích.

3. Vermikompostování 

Vermikompostování využívá specifických druhů červů, obvykle červů červených nebo kompostových červů, k rozkladu organického odpadu. Tento proces probíhá obvykle v nádobách a je ideální pro zpracování kuchyňského odpadu. Vermikompostování je efektivní a produkuje vysoce kvalitní kompost a červí čaj, který je vynikajícím hnojivem.

4. Aerobní kompostování 

Aerobní kompostování zahrnuje rozklad organického materiálu za přítomnosti kyslíku. Tento proces je rychlejší než anaerobní rozklad a obvykle vede k produkci tepla, což pomáhá zabíjet semena plevelů a patogeny. Aerobní metody zahrnují hromadné kompostování, otáčecí kompostéry a větrané statické hromady.

5. Anaerobní kompostování 

Anaerobní kompostování je proces rozkladu materiálu bez přístupu kyslíku. Tento proces je pomalejší a může produkovat nepříjemné pachy, ale je užitečný v situacích, kde není možné zajišťovat pravidelné obracení kompostu. Anaerobní kompostování může probíhat v uzavřených nádobách nebo speciálních zařízeních.

6. Industriální kompostování 

Tento typ kompostování se provádí na velké komerční nebo průmyslové úrovni a může zpracovávat velké objemy organického odpadu. Existují různé metody industriálního kompostování, včetně větraných statických hromad, uzavřených systémů a tunelového kompostování, které mohou zpracovat různé typy organických materiálů, včetně těch, které nejsou vhodné pro menší systémy kompostování. 

V České republice je velmi oblíbené domácí kompostování. 🌿

Každý typ kompostování má své specifické výhody a nevýhody, a volba metody závisí na dostupném prostoru, množství a typu organického odpadu, který je potřeba zpracovat, a na cílech kompostování. 

Jaký je nejpoužívanější druh kompostování v České republice? 

V České republice, podobně jako v mnoha dalších zemích, je velmi populární domácí kompostování. Důvodem je snaha o snížení množství biologicky rozložitelného odpadu, který končí na skládkách, a využití organického odpadu z domácností a zahrad pro produkci kvalitního kompostu. Domácí kompostování je přístupné, ekonomické a efektivní, a proto si získalo širokou popularitu mezi obyvateli. 

Co do kompostu patří? 

Do kompostu patří široká škála organických materiálů, které lze rozdělit na „zelené“ a „hnědé“ složky. Zelené složky jsou bohaté na dusík a podporují růst mikroorganismů potřebných pro rozklad, zatímco hnědé složky jsou bohaté na uhlík a poskytují energetický základ pro tyto mikroorganismy. Klíčem k úspěšnému kompostování je udržet správný poměr mezi zelenými a hnědými složkami. 

Zelené složky (bohaté na dusík): 

 • Zbytky ovoce a zeleniny 
 • Kávová sedlina a filtry 
 • Čajové sáčky a listy 
 • Posečená tráva 
 • Rostlinné zbytky (bez chorob a semínek plevelů) 
 • Staré květiny 

Hnědé složky (bohaté na uhlík): 

 • Listí 
 • Větvičky a dřevní štěpka 
 • Papír a lepenka (bez barevného tisku a lepidel) 
 • Sláma a seno 
 • Piliny a dřevní hobliny (v omezeném množství a nezbarvené) 

Co by se do kompostu dávat nemělo: 

 • Maso, kosti a rybí odpad (přitahují škůdce a mohou způsobovat zápach) 
 • Tuky, oleje a mléčné výrobky (zpomalují rozklad a mohou přitahovat škůdce) 
 • Nemocné rostliny a plevel s kořeny nebo semeny (mohou šířit choroby a plevel) 
 • Exkrementy masožravých zvířat (mohou obsahovat patogeny) 
 • Odpad z chemicky ošetřených rostlin (může obsahovat škodlivé látky) 

Správným výběrem materiálů pro kompost a dodržováním doporučeného poměru mezi zelenými a hnědými složkami můžete vytvořit kvalitní kompost, který bude prospěšný pro vaši zahradu. 

Abyste vytvořili kvalitní kompost, je důležité dodržovat doporučený poměr mezi zelenými a hnědými složkami. 🌱

Jak funguje Bokashi kompostování? 

Bokashi kompostování je metoda fermentace organického odpadu, která umožňuje rychlou přeměnu kuchyňských zbytků na kompost. Tento proces se liší od tradičního aerobního kompostování tím, že probíhá za anaerobních podmínek (bez přístupu vzduchu), a s použitím specifických mikroorganismů. Klíčovým prvkem Bokashi kompostování je Bokashi starter, směs mikroorganismů obvykle pěstovaných na základu jako jsou pšeničné otruby, která urychluje fermentaci organického materiálu. 

Postup Bokashi kompostování 

Příprava materiálů: Do Bokashi kompostéru se vrství kuchyňské odpady, mezi něž se pravidelně přidává Bokashi starter. Je možné kompostovat široké spektrum materiálů, včetně těch, které se obvykle nedoporučují pro tradiční kompostování, jako je maso, ryby a mléčné výrobky. 

Fermentace: Po naplnění kompostéru se uzavře, aby se vytvořily anaerobní podmínky, a nechá se materiál fermentovat. Během tohoto procesu mikroorganismy rychle rozkládají organický materiál. Tento krok obvykle trvá kolem dvou týdnů. 

Dokončení procesu: Po fermentaci není výsledný materiál ještě plně rozložen a neměl by se přímo používat jako kompost. Místo toho by se měl zakopat do země nebo přidat do tradiční kompostové hromady, kde dokončí rozklad. Během několika týdnů se materiál promění v bohatý kompost.

Výhody Bokashi kompostování 

Rychlost: Proces fermentace je rychlejší než tradiční kompostování. 

Všestrannost: Možnost kompostování materiálů, které se obvykle pro tradiční kompostování nedoporučují. 

Minimální zápach: Díky anaerobní fermentaci je produkce zápachu minimální. 

Snadné použití: Bokashi systém lze snadno používat i v bytech nebo domech bez přístupu k zahradě. 

Výroba tekutého hnojiva: Během fermentace lze z kompostéru vypouštět tekutinu, která slouží jako výživné hnojivo po ředění vodou

Bokashi kompostování je efektivní a ekologický způsob, jak zpracovat kuchyňský odpad, a představuje praktickou alternativu k tradičním metodám kompostování, zejména v městských oblastech a tam, kde je omezený prostor. 

Proč by lidé měli kompostovat? 

Kompostování přináší řadu environmentálních, ekonomických a zahradnických výhod, díky kterým je to prospěšná aktivita jak pro jednotlivce, tak pro komunity. Zde jsou některé z hlavních důvodů, proč by lidé měli kompostovat:

1. Snížení množství odpadu 

Kompostováním lze výrazně snížit množství kuchyňského a zahradního odpadu, který končí na skládkách. Odhaduje se, že až 30 % domácího odpadu lze kompostovat, což pomáhá snížit potřebu skládek a spaloven.

2. Zlepšení kvality půdy 

Kompost je vynikající přírodní hnojivo bohaté na živiny, které pomáhá zlepšovat strukturu půdy, podporuje zadržování vlhkosti a zvyšuje její úrodnost. Použití kompostu ve vaší zahradě může podpořit zdravý růst rostlin a snížit potřebu chemických hnojiv. 

3. Podpora biodiverzity 

Kompostování pomáhá podporovat zdravý ekosystém v půdě, protože zvyšuje počet a diverzitu mikroorganismů, které jsou klíčové pro zdravý půdní život. To může přispět k zvýšení biodiverzity celé zahrady.

4. Snížení emisí skleníkových plynů 

Organický odpad, který se rozkládá na skládkách, produkuje metan, silný skleníkový plyn. Kompostováním tohoto odpadu doma nebo v komunitě se místo toho přemění na užitečný produkt, čímž se snižuje jeho příspěvek ke globálnímu oteplování.

5. Úspora peněz 

Výrobou vlastního kompostu můžete ušetřit peníze za nákup komerčního hnojiva a vylepšovačů půdy. Také může pomoci snížit náklady na odvoz odpadu v některých komunitách.

6. Vzdělávání a povědomí o životním prostředí 

Kompostování nabízí praktickou lekci o cyklu života a recyklaci, což může být zejména pro děti cenná výchovná zkušenost. Učí lidi o významu snižování odpadu a podporuje udržitelnější životní styl.

7. Zlepšení odolnosti proti suchu 

Kompost zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, což je obzvláště užitečné v oblastech postižených suchem nebo během suchých období, protože pomáhá rostlinám lépe přežít bez neustálého zavlažování

Kompostování je tedy klíčovou součástí udržitelného životního stylu, který pomáhá chránit životní prostředí, zlepšuje kvalitu našich zahrad a podporuje kruhové hospodářství. 

Jak si vyrobit hnojivo pro hydroponii

Vytváření klasického domácího kompostu a jeho využití pro obohacení půdy je poměrně rozšířená záležitost. Jak ale postupovat v případě moderní hydroponie? Během Bokashi kompostování vzniká mimo jiné i tekuté hnojivo, kterým lze plně nahradit komerčně dostupná hnojiva

Během Bokashi kompostování vzniká tekuté hnojivo, které se skvěle hodí pro hydroponii. 💧

Složení Bokashi hnojiva ale silně závisí na druhu kompostovaného odpadu, proto nelze obecně určit, jakým způsobem jej do hydroponie dávkovat. Nevhodné dávkování hnojiva přitom může vést k řadě růstových poruch rostlin. Do webové aplikace Chytrého skleníku jsme proto doplnili kalkulačku, do které i jako úplný začátečník vyplníte několik základních informací, a Chytrý skleník Vám poradí, jakým způsobem zásobník hnojiv naplnit. O samotné dávkování hnojiv se už postará za vás.